Σωλήναςατμού

  • 高温高压蒸汽橡胶软管开云体育导航

    Ελαστικόςσωλήναςατμούυψηλήςπίεσηςυψηλήςθερμοκρασίας

    Οεύκαμπτοςσωλήνας/σωλήνας/σωλήναςατμούαποτελείταιαπότρίαμέρη:εσωτερικόστρώμααπόκαουτσούκ,στρώμαπεριέλιξηςυφασμάτωνπολλαπλώνστρώσεωνήστρώμαπλεγμένοαπόσύρμακαιεξωτερικόστρώμακαουτσούκ。Ταεσωτερικάκαιεξωτερικάστρώματακαουτσούκτουσωλήναείναικατασκευασμένααπόσυνθετικόκαουτσούκμεεξαιρετικήαντοχήστηθερμότητακαιτοσώματουσωλήναέχειαπαλότητα,ελαφρότητα,καλήευελιξίακαιχαρακτηριστικάυψηλήςαντοχήςστηθερμότητα。Ταπλεονεκτήματατουεύκαμπτουσωλήναατμούείναιηανοχήμικρήςεξωτερικήςδιαμέτρου,ηαντίστασηλαδιού,ηαντίστασηστηθερμότητα,ηεξαιρετικήαπόδοση,ηελαφρότητα,ηαπαλότητακαιηανθεκτικότητακλ。π。Ηελάχιστηπίεσηδιάρρηξηςτουσωλήναείναιτέσσεριςφορέςμεγαλύτερηαπότηνπίεσηεργασίας。

Baidu
map