“Λαστιχένιο”“ω”“”“”“”“

  • 开云体育导航船用疏浚水、吸泥、排泥用胶管

    Ελαστικόςσωλήναςγιαεκκένωσηλάσπηςαναρρόφησηςνερούθαλάσσιαςβυθοκόρησης

    Οικύριεςεφαρμογέςαυτούτουείδουςελαστικώνεύκαμπτωνσωλήνωνείναιηαπομάκρυνσητωνεκβολών,ηαναπλήρωσηπαραλιώνήημεγάληαποκατάστασηγηςκαιάλλαέργαπολιτικούμηχανικού。Οεύκαμπτοςσωλήναςαναρρόφησηςκαιπαροχήςμεγάληςδιαμέτρουσυνδέεταιεύκολαμεσωλήνεςκαιμπορείναμειώσειτηνταλάντωσηπουπροκαλείταιαπότακύματα。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。Γιατηνπλωτήβυθοκόρηση,χρησιμοποιείταιθαλάσσιοςελαστικόςεύκαμπτοςσωλήναςγιατημηχανικήβυθοκόρησης,σεσυνδυασμόμετο挖泥船。

Baidu
map