Μεταλλικοίαρμοίδιαστολής

  • 不锈钢金属波纹管波纹伸缩接头

    ΜεταλλικέςφυσούνεςαπόανοξείδωτοχάλυβαΚυματοειδείςαρμοίδιαστολής

    Οιμεταλλικοίσύνδεσμοιεπέκτασηςπουονομάζονταιεπίσηςμεταλλικοίκυματοειδείςαντισταθμιστές,αποτελούνταιαπόμεταλλικέςφυσούνεςκαιεξαρτήματαόπωςακραίοςσωλήνας,στήριγμα,φλάντζακαιαγωγός。Οιμεταλλικοίαρμοίδιαστολήςμπορούνναχρησιμοποιηθούνγιατηναπορρόφησητωναλλαγώνδιαστάσεωναγωγών,αγωγώνκαιδοχείωνπουπροκαλούνταιαπόθερμικήδιαστολήκαιψυχρήσυστολήήγιααντιστάθμισητηςαξονικής,εγκάρσιαςκαιγωνιακήςμετατόπισηςαγωγών,αγωγώνκαιδοχείων。Μπορείεπίσηςναχρησιμοποιηθείγιαμείωσηθορύβουκαιμείωσηκραδασμών。

Baidu
map