د بخار نلی

  • 高温高压蒸汽橡胶软管开云体育导航

    د لوړ تودوخې لوړ فشار د بخار ربړ نلی

    دبھاپنلی/ټیوب/پایپلهدریوبرخوڅخهجوړشویدی:دربړداخليطبقه،څوپرتپارچهباديطبقهیادتارلښتيپرتاودربړبیرونيطبقه。دنلیداخلياوبهرنۍربړپرتونهدتودوخېغورهمقاومتسرهدمصنوعيربړڅخهجوړشوي،اودپایپبدننرموالی،روښنايي،ښهانعطاف،اودتودوخېلوړمقاومتځانګړتیاوېلري。دبھاپنلیګټېدکوچنيخارجيقطرزغم،دتیلومقاومت،دتودوخېمقاومت،غورهفعالیت،روښنايي،نرمۍاودوام،اوداسېنوردي。د نلی دقیق فشار د کاري فشار څلور چنده دی。

Baidu
map