Գոլորշիգուլպաներ

  • 高温高压蒸汽橡胶软管开云体育导航

    Բարձրջերմաստիճանիբարձրճնշմանգոլորշուռետինեգուլպաներ

    Գոլորշիգուլպանը/խողովակը/խողովակըբաղկացածէերեքմասից՝ներքինռետինեշերտ,բազմաշերտկտորիոլորունշերտկամմետաղալարովհյուսվածշերտևարտաքինռետինեշերտ:Գուլպանիներքինևարտաքինռետինեշերտերըպատրաստվածենսինթետիկկաուչուկից՝գերազանցջերմակայունությամբ,իսկխողովակիմարմիննունիփափկություն,թեթևություն,լավճկունությունևբարձրջերմակայունություն:Գոլորշիգուլպաներիառավելություններնենփոքրարտաքինտրամագծիհանդուրժողականությունը,յուղիդիմադրությունը,ջերմակայունությունը,գերազանցկատարումը,թեթևությունը,փափկությունըևամրությունըևայլն:Գուլպանինվազագույնպայթեցմանճնշումըչորսանգամգերազանցումէաշխատանքայինճնշումը:

Baidu
map