ФАКс

ФАК

ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

К1。Како мо и у у добит та а а ан ит ти ло предло и ?

О:Сведокзнатеукојимусловимарадаћетегакористити,принципизборацреваСТАМП:

С - ВЕЛИЧИНА:с а о т а а пречник, дужина

температура:температ т т т тем м т т о о олине

А——пријава:ко о ко истит

М——Медиа:со с ста, те л с со ита

К2。Како а а ако мпани а о онт оли ?

О: Квалитет на п п О О м месту。Дабисмогарантоваливисокквалитетнашихпроизвода,нашакомпанијаувеквршиозбиљнуинспекцијузасвепроизводеисировинепострогојпроцедури。

К3。Који су у а а а о ов пла а?

О: Обично Т/Т 30% ка а О деп О О и и и и。Показаћемовамфотографијепроизводаипакетапренегоштоплатитеостатак。Или ЛЦ по о и и е и и。

К4。Шта с е са а а а а им м мено ом испо ке?

О:Генерално,бићепотребнод7 10ораднихдананаконпријемауплате。Конкретновремеиспорукезависиодартикалаиколичиневашепоруџбине。

К5。Можете л о произ о о о ои ит ти ема из ои има?

О:Д,аможемопроизвестиповашимузорцимаилитехничкимцртежима。Добродошли на ОЕМ ОДМ пор и ин。

К6。Која по о а а а политика ?

О:Узоракможемодоставитибесплатно,аликупциморајуплатитикурирскетрошкове。Акојеузоракприлагођенитребаданаправитемодел,такођеморатеплатитиценумодела。

ЖЕЛИТЕ ДА РАДИТЕ СА НАМА?


Baidu
map