Түгээмэласуултууд

Түгээмэласуултууд

ТҮГЭЭМЭЛАСУУЛТУУД

Q1。Би яаж яг үнийн са анал л са а а а вэ?

Х:Таямаражлыннөхцөлдашиглахаамэдэжлбайвалхоолойсонгох邮票зарчим:

S -ХЭМЖЭЭ:дотоод ам метр, ад да м метр, у от

Температур:хэвлэл м д д д д д д д д д т лли и н температ т р б ба орчны температ т р

А——Програм:хаанахэрэглэх

M-Media:хатуу, ин с с с л хий

Q2。Танай компан а а а а хэрхэн хяналт тавьдаг вэ?

Х: Эхлээд анар。Манайкомпанибүтээгдэхүүнийхээөндөрчанарыгбаталгаажуулахынтулдбүхбүтээгдэхүүн,түүхийэдэдхатуухяналтшалгалтыгбайнгахийдэг。

第三季。Таны төлбөрийн нөхцөл ?

Х:Ихэвчлэн30% T / Tхадгаламж,70%хүргэхээсөмнө。Үлдэгдэлтөлбөрөөтөлөхөөсөмнөбидтандбүтээгдэхүүн,багцынзургийгхаруулахболно。Эсвэл харвал lc。

4 -рулирал。Таны хүргэлтийн хугацаа мар вэ?

Х:Ерөнхийдөөтаныүлдэгдэлтөлбөрийгхүлээнавснаасхойшажлын7 - 10хоногүргэлжилнэ。Хүргэлтийнтодорхойхугацааньтанызахиалгынбара,атоохэмжээзэргээсхамаарна。

Q5。Та дээжийн да а уу уу у үйлдвэрлэж а ада уу?

Х:Тиймээ,бидтаныдээжэсвэлтехникийнзургаарүйлдвэрлэхболомжтой。OEM OEM боло лон (захиалгыг) та а о т ил он о у。

Q6。Таны үлгэр жишээ бодло р о у у вэ?

Х:Биддээжийгүнэтөлбөргүйнийлүүлэхболомжтойболовчүйлчлүүлэгчидшуудангийнзардлыгтөлөхёстой。Хэрэвдээжийгөөрчилсөнбөгөөдзагвархийхшаардлагатайболзагварынзардлыгтөлөхшаардлагатай。

БИДЭНТЭЙ АЖИЛЛАХЫГ ХҮССЭН БАЙНА УУ?


Baidu
map