పెద్ద వ్యాసం రబ్బరు గొట్టం

  • 开云体育导航船用疏浚水、吸泥、排泥用胶管

    మెరైన్డ్రెడ్జింగ్వాటర్మడ్చూషణఉత్సర్గకోసంరబ్బరుగొట్టం

    ఈరకమైనరబ్బరుగొట్టాలకోసంప్రధానఅప్లికేషన్లుఈస్ట్యూరీక్లియరెన్స్,బీచ్రీప్లెనిష్మెంట్లేదాపెద్దల్యాండ్రిక్లమేషన్మరియుఇతరసివిల్ఇంజనీరింగ్ప్రాజెక్ట్లు。పెద్దవ్యాసంకలిగినచూషణ&డెలివరీగొట్టంపైప్లైన్లతోసులభంగాఅనుసంధానించబడితరంగాలవల్లకలిగేడోలనాన్నితగ్గిస్తుంది。గొట్టంలోని మీడియాను మరింత సున్నితంగా చేయండి。ఫ్లోటింగ్డ్రెడ్జింగ్కోసంమెరైన్రబ్బరుగొట్టండ్రెడ్జింగ్ఇంజనీరింగ్కోసంఉపయోగించబడుతుంది,ఇదిడ్రెడ్జర్తోసరిపోతుంది。

Baidu
map