රබර්සහප්ලාස්ටික්නිෂ්පාදන,නයිලෝන්නිෂ්පාදන,පොලියුරේතන්(PU)නිෂ්පාදනසහඒආශ්රිතනිෂ්පාදනපිළිබඳවිශේෂඥසැපයුම්කරුවන්සහඅපනයනකරුවන්

ඇණවුමක්ඉල්ලන්න

අපගේසමාගමටසාදරයෙන්පිළිගනිමු

අපි研发、නිෂ්පාදනයසහවිකුණුම්ඒකාබද්ධකරනවෘත්තීයරබර්සහප්ලාස්ටික්නිෂ්පාදකයෙක්

අපිගැන

山东海斯珀රබර්开云体育体育客户端ප්ලාස්ටික්සමාගම有限公司

වසර15කටවැඩිවිදේශවෙළඳපළපුරුද්දක්සහිතශක්තිමත්විකුණුම්සහසේවාකණ්ඩායමක්අපසතුවඇත,එමඟින්පාරිභෝගිකයින්ටසර්වසම්පූර්ණවෘත්තීයසේවාවන්සැපයියහැකිය。ප්රවාහනයසහභාණ්ඩප්රවාහනයසඳහා,ඔබටවඩාත්මලාභදායීප්රවාහනමාදිලියේයෝජනාලබාදීමසඳහාවිවිධබෙදාහැරීමේකොන්දේසිඅනුවඅපටවිවිධභාණ්ඩනැව්ගතකිරීමසංවිධානයකළහැකිය。

  • 工厂drawing2
  • 工厂图纸

නවතමප්රවෘත්ති

අපගේසමාගමසහකර්මාන්තයේනවතමපුවත්ගැනඉගෙනගන්න

  • 聚四氟乙烯衬里波纹管的优点
    අපගේසමාගම(山东金星橡胶塑料有限公开云体育体育客户端司)විවිධ开云体育导航ප්රසාරණසන්ධිනිෂ්පාදනයකරසපයනුලැබේ:රබර්ප්රසාරණසන්ධි,聚四氟乙烯පුළුල්කිරීමේසන්ධි,聚四氟乙烯රේඛාවක්සහිතපුළුල්කිරීමේසන්ධි,ලෝහප්රසාරණසන්ධි,ලෝහමයනොවනප්රසාරණසන්ධි(රෙදිවිස්තාරණසන්ධි)。අදඅපිබලමුඑහිඇතිවාසි…
  • 使用大直径橡胶管时应注意什么开云体育导航
    අපගේසමාගම(山东金星橡胶塑料有限公开云体育体育客户端司)විවිධ开云体育导航රබර්හෝස්නිෂ්පාදනයකරසපයයි。විශාලවිෂ්කම්භයරබර්හෝස්අපගේ කාර්මික හෝස් වලට අයත් වේ, විශාල විෂ්කම්භය රබර් හෝස් ඩ්රෙජ් රබර් හෝස්, සමුද්ර තෙල් රබර් හෝස්, පාවෙන රබර්, තෙල් හෝස් වැනි බොහෝ වර්ග තිබේ.
Baidu
map