Хүнсний з з з с с лл ли и и ни н метал хоолой

  • 食品级柔性金属软管和软管组件

    Хүнснийзэрэглэлийнуянметаллхоолойбахоолойгугсардаг

    Хүнснийметаллхоолойнуянхатанконтурньянзбүрийнхөдөлгөөнийхэвгажилт,мөчлөгийначааллыгшингээхэдхялбарболгодог。Ялангуяадамжуулаххоолойнсистемдэхиххэмжээнийшилжилтийгнөхөжчаддагбөгөөдэнэньбусадхоолойноосилүүуртнаслалтюм。Хүнснийуянхатанметаллхоолойньнарийнбагажныутас,цахилгаанэрчимхүч,утас,хуванцар,резинболонбусадүйлдвэрүүдэдутасболонцахилгааныхамгаалалтболгонөргөнхэрэглэгддэгэдийнзасгийнцогцашигтустай。

Baidu
map