شیلنگ فلزی انعطاف پذیر از جنس استنلس استیل

  • 定制不锈钢柔性金属软管

    شیلنگ فلزی انعطاف پذیر از جنس استنلس استیل سفارشی

    شیلنگواتصالاتفلزیانعطافپذیرازجنساستنلساستیلرامیتوانبهطورگستردهدرسیستمهاییمانندآب،بخار،روغنداغوگازمورداستفادهقرارداد،همچنینمیتواندبهعنوانلولهحفاظتیبرایسیمها،کابلها،فیبرهاینوری،خطوطسیگنالابزاراتوماتیک،ولولههایمحافظسیموکابلابزاراستفادهشود。شیلنگهایفلزیفولادضدزنگباکالیبرکوچکبرایتجهیزاتالکترونیکیدقیقوحفاظتازمدارسنسور،حفاظتمدارسنسورمقیاسنوریدقیق،حفاظتازمدارسنسورصنعتیاستفادهمیشود。زیرادارایانعطافپذیریعالی،مقاومتدربرابرخوردگی،مقاومتدربرابردمایبالا،مقاومتدربرابرسایشومقاومتکششیاست。

Baidu
map