විශාලවිෂ්කම්භයරබර්හෝස්

  • 开云体育导航船用疏浚水、吸泥、排泥用胶管

    සමුද්රකැණීම්ජලයමඩචූෂණවිසර්ජනයසඳහාරබර්හෝස්

    මේආකාරයේරබර්හෝස්සඳහාප්රධානයෙදුම්වන්නේමෝයනිෂ්කාශනය,වෙරළනැවතපිරවීමහෝවිශාලඉඩම්ගොඩකිරීමසහඅනෙකුත්සිවිල්ඉංජිනේරුව්යාපෘතිය。විශාලවිෂ්කම්භයක්සහිතචූෂණසහබෙදාහැරීමේහෝස්නලමාර්ගසමඟසම්බන්ධකිරීමපහසුය,තරංගනිසාඇතිවනදෝලනයඅඩුකළහැකිය。සොඬනළයේමාධ්යවඩාත්සුමටකරන්න。පාවෙනකැණීම්සඳහාසමුද්රරබර්හෝස්ඩ්රෙජර්සමඟගැළපෙනකැණීම්ඉංජිනේරුසඳහාභාවිතාවේ。

Baidu
map