د لوی قطر ربړ نلی

  • 开云体育导航船用疏浚水、吸泥、排泥用胶管

    دربړنلیدسمندریډریګینګاوبودخټوسکشنخارجولولپاره

    ددېډولربړهوزونواصليغوښتنلیکونهدساحلپاکول،دساحلبیاډکولیادځمکېلویبیارغونهاونورېملکيانجینريپروژېدي。دلویقطرسکشناوتحویلينلیدپایپلاینونوسرهوصلکیدولپارهاسانهدیکولیشيدڅپولهاملهرامینځتهشويجریانکمکړي。په نلی کې میډیا نوره هم نرمه کړئ。دتیرولولپارهدسمندريربړنلیدډریجانجینرۍلپارهکارولکیږي،دډرجرسرهسمونلري。

Baidu
map