ഫാക്ടറിടൂർ

ഫാക്ടറിഫോട്ടോകൾ

工厂图纸
工厂drawing2

വർക്ക്ഷോപ്പ്ഫോട്ടോകൾ

车间图纸
11103163650
车间drawing1
车间图纸

Baidu
map