פרקי

  • 不锈钢金属波纹管波纹伸缩接头

    ל

    מפרקיהתפשטותמתכתהנקראיםגםמפצהגלימתכת,הםמורכביםממפוחמתכתואביזריםכגוןצינורקצה,תמיכה,אוגןוצינור。ניתןלהשתמשבמפרקיהתפשטותמתכתכדילספוגאתהשינוייםהממדיםשלצינורות,צינורותומיכליםהנגרמיםמהתפשטותתרמיתוהתכווצותקרה,אוכדילפצותעלתזוזהצירית,רוחביתוזוויתיתשלצינורות,צינורותומיכלים。זילל。

Baidu
map