צינרגיקטרגדל

  • 开云体育导航船用疏浚水、吸泥、排泥用胶管

    צינורגומילחפירהימיתפריקתיניקתבוץמים

    היישומיםהעיקרייםעבורסוגזהשלצינורותגומיהםפינוישפךשפך,מילויחופיםאושיקוםקרקעגדולופרויקטיםאחריםשלהנדסהאזרחית。קללחבראתצינורהיניקהוהאספקהבקוטרגדולעםצינורותיכוללהפחיתאתהתנודההנגרמתעלידיגלים。。עבורחפירותצףצינורגומיימימשמשלהנדסתחפירה,מותאםלדרדר。

Baidu
map