મોટાવ્યાસનીરબરનીનળી

  • 开云体育导航船用疏浚水、吸泥、排泥用胶管

    દરિયાઈડ્રેજીંગવોટરમડસક્શનડિસ્ચાર્જમાટેરબરનીનળી

    આપ્રકારનારબરહોઝમાટેમુખ્યએપ્લિકેશનએસ્ટ્યુરીક્લિયરન્સ,બીચરિપ્લેનિશમેન્ટઅથવામોટીજમીનસુધારણાઅનેઅન્યસિવિલએન્જિનિયરિંગપ્રોજેક્ટ્સછે。મોટાવ્યાસનીસક્શનઅનેડિલિવરીનળીનેપાઇપલાઇન્સસાથેજોડવામાંસરળછેજેતરંગોનેકારણેથતાઓસિલેશનનેઘટાડીશકેછે。નળીમાંમીડિયાનેવધુસરળબનાવો。ફ્લોટિંગડ્રેજિંગમાટેદરિયાઈરબરનીનળીનોઉપયોગડ્રેજિંગએન્જિનિયરિંગમાટેથાયછે,જેડ્રેજરસાથેમેળખાતીહોયછે。

Baidu
map