ફૂડગ્રેડફ્લેક્સિબલમેટલનળી

  • 食品级柔性金属软管和软管组件

    ફૂડગ્રેડફ્લેક્સિબલમેટલનળીઅનેનળીએસેમ્બલ્સ

    ફૂડગ્રેડમેટલહોસનોસ્થિતિસ્થાપકસમોચ્ચવિવિધહલનચલનવિકૃતિઓઅનેચક્રીયભારનેશોષવાનુંસરળબનાવેછે。ખાસકરીને,તેપાઇપલાઇનસિસ્ટમમાંમોટાવિસ્થાપનમાટેવળતરઆપીશકેછે,જેઅન્યનળીઓકરતાંઆજીવનલાંબુંછે。ફૂડગ્રેડફ્લેક્સિબલમેટલહોસમાંઉચ્ચવ્યાપકઆર્થિકલાભોછે,જેનોવ્યાપકપણેવાયરઅનેચોકસાઇસાધનવાયરિંગ,ઇલેક્ટ્રિકપાવર,વાયર,પ્લાસ્ટિક,રબરઅનેઅન્યઉદ્યોગોમાંઇલેક્ટ્રિકલસંરક્ષણતરીકેઉપયોગથાયછે。

Baidu
map