شلنگ لاستیکی با قطر بزرگ

  • 开云体育导航船用疏浚水、吸泥、排泥用胶管

    شیلنگلاستیکیبرایتخلیهگلولایآبلایروبیدریایی

    کاربردهایاصلیایننوعشیلنگهایلاستیکیعبارتنداز:ترخیصخور،بازسازیساحلیااحیایزمینبزرگوسایرپروژههایمهندسیعمران。شیلنگمکشوتحویلباقطربزرگبهراحتیباخطوطلولهمتصلمیشودومیتواندنوساناتناشیازامواجراکاهشدهد。برایلایروبیشناورازشلنگلاستیکیدریاییبرایمهندسیلایروبیاستفادهمیشودکهبالایروبیمطابقتدارد。

Baidu
map